ગુજરાતની ભૂગોળ ક્વિઝ - Gujju Gk

18 March 2021

ગુજરાતની ભૂગોળ ક્વિઝ

વિષય - ગુજરાતની ભૂગોળ


૧)ગુજરાત ના કેટલા જિલ્લાઓમાંથી કર્કવૃત પસાર થાય છે?


A)૫

B)૮

C)૬✔

D)૪


૨)ધોળાવીરા ક્યાં ટાપુ માં આવેલ છે?


A)પછમ

B)ખદીર

C)બેલા

D)ખાવડા✔


૩)કચ્છમાં આવેલા બેટ પછમ,ખદીર અને બેલા કઈ ડુંગરધાર માં આવેલ છે?


A)ઉત્તર ધાર✔

B)મધ્ય ધાર

C)પૂર્વ ધાર

D)દક્ષિણ ધાર


૪)કચ્છની મધ્યધાર ક્યાંથી ક્યાં સુંધી ફેલાયેલી છે?


A)માતાના મઢ થી ભુજ સુંધી

B)ચાળવા ડુંગર થઈ અંજાર થી ગરદા ની ટેકરી સુંધી✔

C)ભુજ થી જખૌ સુંધી

D)અંજાર થી માતાના મઢ સુંધી


૫)ઉત્તરધારનો સૌથી ઊંચો ડુંગર કયો?


A)કાળો✔

B)ગારો

C)ધીનોધર

D)ભુજીયો


૬)મધ્યધારનો સૌથી ઊંચો ડુંગર કયો?


A)કાળો

B)ધીનોધર✔

C)ભુજીયો

D)રત્નાલ


૭)દક્ષિણ ધારનો સૌથી ઊંચો ડુંગર કયો?


A)નનામો✔

B)ધીનોધર

C)ઉમિયા

D)વરાર


૮)બરડા ડુંગર નો સૌથી ઊંચું શિખર કયું છે?


A)માથાસર

B)સરકલા

C)આભપરા✔

D)કનારા


૯)ઓઘડ કોનું એક શિખર છે?


A)ગિરનાર✔

B)ગીર

C)બરડો ડુંગર

D)માંડવીની ટેકરીઓ


૧૦)ભાવનગર ની ઉત્તરમાં આવેલા ડુંગરો ક્યાં નામે ઓળખાય છે?


A)ખોખરા ના ડુંગર✔

B)મોરધારના ડુંગર

C)ભાવનગરના ડુંગર

D)એક પણ નહીં


૧૧)ગુજરાતનો સૌથી ઊંચો ડુંગર કયો છે?


A)કાળો

B)ધીનોધર

C)ગિરનાર✔

D)પાવાગઢ


૧૨)ગિરનાર નું સૌથી ઊંચું શિખર કયું છે?


A)કાલકા

B)દાતાર

C)અંબાજી

D)ગોરખનાથ✔


૧૩)ગીરની ટેકરીઓનું સૌથી ઊંચું શિખર કયું છે?


A)સરકલા✔

B)ગોરખનાથ

C)નંદિવેલ

D)દાતાર


૧૪) અરવલ્લી ની પર્વત શ્રેણી નો છેડો(અરવલ્લી ની પૂંછ)


A)કચ્છ ના સુરાજબારી 

B)અમદાવાદ થલતેજ ટેકરા✔

C)બનાસકાંઠા ના જાંબુઘોડા

D)એક પણ નહીં


૧૫)પાવાગઢ નો ડુંગર ક્યાં જિલ્લામાં આવેલ છે?


A)વડોદરા

B)મહીસાગર

C)પંચમહાલ✔

D)એક પણ નહીં


✍🏻Ankit Parmar

No comments:

Post a Comment