ધોરણ 10 ની આવનારી બોર્ડ પરીક્ષા માટે MOST IMP મટીરીયલ્સ - Gujju Gk

30 January 2021

ધોરણ 10 ની આવનારી બોર્ડ પરીક્ષા માટે MOST IMP મટીરીયલ્સ

 ✍️ ધોરણ 10 ની આવનારી બોર્ડ પરીક્ષા માટે MOST IMP મટીરીયલ્સ


🙏 મટીરીયલ્સ તૈયાર કરનાર :: મહેસાણા ના નિષ્ણાંત શિક્ષકો

ઘટાડેલ 30% અભ્યાસક્રમ મુજબ તૈયાર કરેલ મટીરીયલ્સ


🔰 ગણિત IMP મટીરીયલ્સ PDF ડાઉનલોડ કરવા માટે👇

👉 https://bit.ly/3j0AmZW


🔰 વિજ્ઞાન IMP મટીરીયલ્સ PDF ડાઉનલોડ કરવા માટે👇

👉 https://bit.ly/3iWOzHz


🔰 અંગ્રેજી IMP મટીરીયલ્સ PDF ડાઉનલોડ કરવા માટે👇

https://bit.ly/2L0UsqH


🔰 સામાજીક IMP મટીરીયલ્સ PDF ડાઉનલોડ કરવા માટે*👇

👉 https://bit.ly/3oBzpZC


==========================

✍️✍️ EDUCARE દ્વારા તૈયાર કરેલ હેતુલક્ષી માટે IMP કલર બુકસ


✍️  સામાજીક વિજ્ઞાન IMP બુક

👉 https://bit.ly/3ovCtq2


✍️  વિજ્ઞાન IMP બુક

👉 https://bit.ly/3prenhk


ધોરણ 10 બોર્ડના તમામ વિદ્યાર્થીઓ સુધી આ મટીરીયલ્સ પહોચાડો. 🙏

No comments:

Post a Comment