વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ક્વિઝ by મહેશકુમાર - Gujju Gk

15 October 2020

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ક્વિઝ by મહેશકુમાર

 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

📚સવાલ જવાબ & કરંટ ગ્રુપ 📚

🎯મોહિતભાઈ & કંપની👮🏻‍♂

🌹વિષય : વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^💡 તાજા જન્મેલા બાળકના હાડકા કેટલા હોઈ છે ?


〰 ૩૦૦✔

〰 ૨૧૨

〰 ૨૦૬

〰 ૨૨૪


💡પુક્ત વયની વ્યક્તિમાં કેટલા હાડકા હોઈ છે ?


〰 ૩૦૦

〰 ૨૧૨

〰 ૨૦૬✔

〰 ૨૨૪


💡હાડકાના કેટકા પ્રકાર હોઈ છે ?


〰 ૧

〰 ૨✔

〰 ૩

〰 ૪


💡મનુષ્યના મસ્તિક (માથામાં) કેટલા હાડકા હોઈ છે ?


〰 ૩૫

〰 ૧૮

〰 ૨૯✔

〰 ૧૨


💡મનુષ્યના મેરુદંડ (મણકામાં) કેટલા હાડકા હોઈ છે ?


〰 ૩૩✔

〰 ૨૨

〰 ૧૨

〰 ૨૬


💡મનુષ્યની પાંસળીઓમાં કેટલા હાડકા હોઈ છે ?


〰 ૩૮

〰 ૨૯

〰 ૨૪✔

〰 ૩૫

 

💡મનુષ્યની છાતીમાં કેટલા હાડકા હોઈ છે ?


〰 ૩૮

〰 ૨૯

〰 ૨૫✔

〰 ૩૫


💡ઉરોસ્થીમાં કેટલા હાડકા હોઈ છે ?


〰 ૨

〰 ૧✔

〰 ૬

〰 ૮


💡મનુષ્ય કંકાલ ના કેટલા ભાગ પડે છે ?


〰 ૨✔

〰 ૪

〰 ૬

〰 ૮


💡પાચનની શરૂઆત કયા અંગથી થાય છે ?


〰 મો✔

〰 જઠર

〰 નાનનું આંતરડુ

〰 મોટુ આંતરડુ


💡 દૂધિયા દાંતની સંખ્યા કેટલી હોઈ છે ?


〰 ૨૬

〰 ૨૮

〰 ૨૦✔

〰 ૨૨


💡લાળગ્રંથીની કેટલી જોડ હોઈ છે ?


〰 ૬

〰 ૩✔

〰 ૪

〰 ૭


💡નીચેનામાંથી ક્યાં ખોરાકનું પાચન થતું નથી ?


〰 અન્નનળી✔

〰 જઠર

〰 નાનું આંતરડુ

〰 મોટું આંતરડુ


💡ક્યાં અંગમાં ખોરાક જંતુ મુક્ત થાય છે ?


〰 અન્નનળી

〰 યકૃત

〰 મોટું આંતરડુ

〰 જઠર✔


💡નીચેનામાંથી જઠર રસમાં કયો ઉત્સેચક ઉત્પન્ન થતો નથી ?


〰 પેપ્સિન

〰 રીનીન

〰 મ્યુસીન

〰 ટાઈલિન✔


💡 નાના આંતરડાની લંબાઈ કેટલી હોઈ છે ?


〰 ૨૩ ફૂટ

〰 ૨૧ ફૂટ✔

〰 ૧૩ ફૂટ

〰 ૧૨ ફૂટ


💡નાના આંતરડાના અગ્રભાગને શું કહેવાય છે ?


〰 યકૃત

〰 પકવાશય ✔

〰 નાનુ આંતરડુ

〰 મોટુ આંતરડુ🌷 મહેશકુમાર - ૬૩૫૨૧૦૪૬૨૨ 🌷

No comments:

Post a Comment