આજના (બજાર ભાવ) ગોંડલ માર્કેટીંગ યાર્ડના ભાવ તારીખ : 14-08-2021 - Gujju Gk

14 August 2021

આજના (બજાર ભાવ) ગોંડલ માર્કેટીંગ યાર્ડના ભાવ તારીખ : 14-08-2021

આજના ગોંડલ માર્કેટીંગ યાર્ડના ભાવ તારીખ : 14-08-2021


● કપાસ - 1000 થી 1650

● ઘઉં - 320      થી  400

● જીર - 2050   થી  2571

● એરંડા - 921   થી  1071

● તલ - 1231    થી  1751

● ચણા  - 750 થી 941

● મગફળી જીણી  - 900 થી 1326

● મગફળી ઝાડી  -  825  થી 1391

● ડુંગળી  - 131 થી 326

● લસણ  -  450 થી 1151


Today's Gondal Marketing Yard Price Date: 14-08-2021


> Cotton - 1000 to 1650

> Wheat - 320 to 400

> Cumin - 2050 to 2571

> Castor - 921 to 1071

> Sesame - 1231 to 1751

> Chickpeas - 750 to 941

> Peanuts live - 900 to 1326

> Peanut Shrub - 825 to 1391

> Onions - 131 to 326

> Garlic - 450 to 1151 

No comments:

Post a Comment