પંચાયતી રાજ - Gujju Gk

23 March 2021

પંચાયતી રાજ

1》આપના દેશ માં પંચાયતી રાજ ની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી ?

➡️ ઈ .સ 1959 થી


2》કઈ સમિતિ ના અહેવાલ પ્રમાણે પંચાયતી રાજ ની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી ?

➡️ બળવંત રાય મહેતા


3》પંચાયતી રાજ ની સૌ પ્રથમ શરૂઆત કયા બે રાજ્યમાં થઇ હતી ?

➡️ રાજસ્થાન અને આંધ્રપ્રદેશ


4》 ગુજરાત માં પંચાયતી રાજ નો અમલ ક્યારથી કરવામાં આવ્યો ?

➡️ ઈ .સ 1963


5》 પંચાયત ના વડા ને શું છે?

➡️ સરપંચ


6》 ગ્રામ પંચાયત માં વહીવટી કામ કોણ કરે છે?

➡️ તલાટી કમ મંત્રી


7》ગ્રામ પંચાયત માં ઓછા માં ઓછા કેટલા સભ્યો હોય છે?

➡️ સાત (7)


8》 ગ્રામ પંચાયત મા વધુ માં વધુ કેટલા સભ્યો હોય છે?

➡️ પંદર (15)


9》  તાલુકા પંચાયત ના વડા ને શું કહે છે ?

➡️ તાલુકા પ્રમુખ


10》 તાલુકા પંચાયત માં વહીવટી કામ કોણ કરે છે?

➡️ તાલુકા વિકાસ અધિકારી


11》 તાલુકા પંચાયત માં ઓછા માં ઓછા કેટલા સભ્યો હોય છે?

➡️પંદર (15)


12》તાલુકા પંચાયત મા વધુ માં વધુ કેટલા સભ્યો હોય છે?

➡️ એકત્રીસ (31)


13》જીલ્લા પંચાયત ના વડા ને શું કહે છે ?

➡️ જીલ્લા પ્રમુખ


14》 જીલ્લા પંચાયત માં મુખ્ય વહીવટી અધિકારી કોણ હોય છે?

➡️ જીલ્લા વિકાસ અધિકારી


15》 જીલ્લા પંચાયત માં ઓછા માં ઓછા કેટલા સભ્યો હોય છે?

➡️ એકત્રીસ (31)


16》 જીલ્લા પંચાયત માં વધુ માં વધુ કેટલા સભ્યો હોય છે?

➡️ એકાવન (51)


17》 ગ્રામ પંચાયત હોય ત્યાં કેટલી વસ્તી હોવી જોઈએ ?

➡️ 15 હજારથી ઓછી


18》 નગર પાલિકા માં વસ્તી ની સંખ્યા કેટલી હોય છે ?

➡️ 15 હજારથી વધુ ત્રણ લાખથી ઓછી


19》 ત્રણ લાખથી વધુ વસ્તી ધરાવતા ને શું કહે છે?

➡️ મહાનગર પાલિકા


20》 ગુજરાતમાં કુલ કેટલી મહાનગર પાલિકાઓ આવેલી છે?

➡️ આઠ(8)


21》ગુજરાતમાં કુલ કેટલી મહાનગર પાલિકાઓ આવેલી છે?

➡️ 264


22》 મહિલાઓ માટે પંચાયતી રાજમાં કેટલી બેઠકો અનામત હોય છે?

➡️ એક તૃતીયાંશ (1/3)


23》 નગરપાલિકાના વડાને શું કહે છે ?

➡️ નગરપાલિકા પ્રમુખ


24》 નગરપાલિકાનો વહીવટ કોણ કરે છે ?

➡️ સભ્યો, પ્રમુખ , ચીફ ઓફિસર


25》 મહા નગરપાલિકા ના વડા ને શું કહે છે?

➡️ મેયર


26》 મેયરની ચૂંટણી કેટલા વર્ષે થાય છે?

➡️ દર અઢી વર્ષે


27》 મહા નગરપાલિકાનો વહીવટ કોણ કરે છે ?

➡️ મ્યુનીસીપલ કમિશ્નર


28》 મહા નગરપાલિકાને શું કહે છે?

➡️ મ્યુનીસીપલ કોર્પોરેશન


29》 નગરપાલિકાને શું કહે છે?

➡️ મ્યુનીસીપાલિટી


30》 મહા નગરપાલિકાના સભ્યોને શું કહે છે?

➡️ કોર્પોરેટર


31》 મહા નગરપાલિકા ની ઓછા માં ઓછી સભ્ય સંખ્યા કેટલી હોય છે?

➡️એકાવન (51)


32》 મહા નગરપાલિકા ની વધુ માં વધુ સભ્ય સંખ્યા કેટલી હોય છે?

➡️ એકસો ઓગણત્રીસ (129)


33》 ત્રિ -સ્તરીય રાજ માં ઉમેદવારી નોંધાવવા માટે કેટલી ઉંમર હોવી જરૂરી છે?

 ➡️એકવીસ વર્ષ (21)

No comments:

Post a Comment