કેટલાક અગત્ય નાં રૂપાંતરો - Gujju Gk

23 March 2021

કેટલાક અગત્ય નાં રૂપાંતરો

♦ 1 કિ.મી. = 1,00,000 સે.મી .

♦ 1મીટર = 100 સે.મી .

♦ 1 સે.મી . = 0.01 મીટર

♦ 1 માઈલ = 1,609.34 મીટર

♦ 1માઈલ = 1.609 કિ.મી .

♦ 1યાર્ડ = 0.9144 મીટર 

♦ 1ફૂટ = 0.3048  મીટર

♦ 1ફૂટ = 12 ઇંચ

♦ 1ઇંચ = 0.0254 મીટર

♦ 1ઇંચ = 2.54 સે.મી .

♦ 1નોટિકલ માઈલ = 1,852 મીટર

♦ 1નોટિકલ માઈલ = 1.852 કિ.મી

♦ 1 કિ.મી = 1,000 મીટર

♦ 1 મીટર = 0.0001 કિ.મી.

♦ 1 યાર્ડ = 91.44  સે.મી.

♦ 1 યાર્ડ = 0.9144 મીટર

♦ 1 ફૂટ =  30.48 સે.મી .

♦ 1 નોટિકલ માઈલ = 1,85,200 સે.મી .

♦ 1 સે.મી . = 0.39 ઇંચ

♦ 1 મીટર = 3.28 ફૂટ

♦ 1 લીટર = 0.22 ગેલન

♦ 1 ગેલન = 4.54 લીટર 

♦ 1 લીટર = 1.76 પિન્ટ 

♦ 1 પિન્ટ = 0.57 લીટર 

♦ 1 માઈલ =  1.760 યાર્ડ

♦ 1 માઈલ = 63,360  ઈંચ

♦ 1 માઈલ = 0.86 નોટિકલ માઈલ

♦ 1 યાર્ડ = 3 ફૂટ

♦ 1 યાર્ડ = 36 ઇંચ

♦ 1 ફૂટ = 0.33 યાર્ડ

♦ 1 ઇંચ = 25.4 મી .મી .

♦ 1 ઇંચ = 0.08 ફૂટ

♦ 1 નોટિકલ માઇલ = 1.15 માઈલ

♦ 1 નોટિકલ માઈલ = 2,025.37  યાર્ડ

♦ 1 નોટિકલ માઈલ = 6067.12 ફૂટ

♦ 1 નોટિકલ માઈલ = 72,913.4 ઇંચ

♦ 1 વાર = 3 ફૂટ  

♦ 1 માઈલ = 1,760 વાર 

♦ 1 એકર = 0.405 હેક્ટર 

♦ 1 એકર = 4,840 વાર

♦ 1એકર =  404.7 ચો .મી .

♦ 1 ચોરસ વાર = 0.836 ચો .મી .

♦ 1 વાર = 0.914 મીટર

♦ 1 કિલો ગ્રામ = 1,000 મીટર

♦ 100 કિલો ગ્રામ = 1 ક્વિન્ટલ 

♦ 1000 કિલો ગ્રામ = 1 ટન

♦ 1 કિલો ગ્રામ = 10 હેક્ટા ગ્રામ 

♦ 1 હેક્ટા ગ્રામ = 10 ડેકા ગ્રામ

♦ 1 ડેકા ગ્રામ = 10 ગ્રામ

♦ 1 ગ્રામ = 10 ડેસિ ગ્રામ

♦ 1 ડેસિ ગ્રામ = 10 સેન્ટિ ગ્રામ

♦ 1 સેન્ટિ ગ્રામ = 10 મિલી ગ્રામ 

♦ 1 ડઝન = 12 નંગ(સંખ્યા )

♦ 1 રીમ = 500 કાગળ 

♦ 1 ગુંઠા = 121 ચો . વાર

♦ 1 કિલો ગ્રામ =  2.21 પાઉન્ડ

♦ 1 પાઉન્ડ = 0.45 કિલો ગ્રામ

No comments:

Post a Comment