જેસીબી નો રંગ પીળો જ કેમ હોય છે ? - Gujju Gk

21 March 2021

જેસીબી નો રંગ પીળો જ કેમ હોય છે ?

સૌ પ્રથમ એક સ્પષ્ટતા.

JCB એ બ્રાન્ડ નેમ છે, એ કોઈ વાહન નું નામ નથી.

જેમ કે કૉલગેટ એ ટૂથપેસ્ટ નું બ્રાન્ડ નેમ છે.

અને મેગી એ ઇન્સ્ટન્ટ નુડલ્સ નું બ્રાન્ડ નેમ છે.

Joseph Cyril Bamford ના પ્રથમ ત્રણ અક્ષર એટલે jcb.

આ કંપની ઘણા બધા સાધનો બનાવે છે જેમકે.

એક્સકેવટર

અર્થમુવર

વાઈબ્રોમેક્સ

પણ એ બધા પર કંપની નો લોગો jcb લખેલો હોય છે આથી મોટા ભાગના લોકો માત્ર એને jcb જ કહે છે.

હવે રહી કલર ની વાત.

સેફટી અને વિઝિબલિટી માટે આવા કલર એટલે કે પીળા , લાલ અને કેસરી કલર વપરાય છે, જે ખૂબ દૂરથી સ્પષ્ટ દેખાય અને ભારે મશીનરી કામ પર હોય તે પણ દેખાય છે.

No comments:

Post a Comment